Monitorització de grans moviments del terreny en les zones transfrontereres

Euroconsult Andorra ha estat inclós com a nou soci associat, en el programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), finançat amb fons Europeu, i amb la finalitat de la monitorització de grans moviments del terreny en les zones transfrontereres i que afecten a les vies de...
Llegir més

Protecció enfront la caiguda de blocs rocosos al p.k. 9+250 de la CG 1, Zona de La Portalada

Les empreses responsables corresponen a l’agrupació d’empreses EUROCONSULT i SUPORT ENGINYERS CONSULTORS, d’acord amb l’adjudicació a través de concurs públic efectuada pel Govern d’Andorra segons edicte de data 9/10/2019. El projecte es redacta amb l’objectiu bàsic de dissenyar les defenses...
Llegir més

Galeria de protecció d'allaus a la CG3. Fase 5

Aquest nou tram de galeria, correspon concretament a la cinquena i darrera fase d’obra, donant continuïtat als treballs de protecció licitats pel Ministeri d’Ordenament Territorial durant els darrers anys. L’objectiu principal d’aquest obra consisteix en protegir els usuaris de la carretera...
Llegir més

Control de pavimentació de les carreteres d'Andorra

“Campanya de pavimentacions de carreteres generals , secundaries i carrers. Any 2019”. En aquests treballs Euroconsult està efectuant la Direcció Facultativa de l’obra, conjuntament amb els treballs de senyalització horitzontal. En la foto es pot observar la realització d’una inspecció tècnica...
Llegir més

Aplicatiu GIS per a la gestió de les pavimentacions en el Principat d'Andorra

El Departament de Pavimentacions del Govern d'Andorra gestiona una xarxa viària de quasi bé 300 km de carreteres generals i secundàries, en un pais amb una alçada mitjana superior als 2.000 m. El projecte "GIS Ferms" neix amb l'objectiu de desenvolupar un aplicatiu que permeti establir una...
Llegir més | Totes les noticies
Projectes de túnels i projectes geotècnics relacionats amb riscos i modificacions de l’estat natural del ...
Destaquen les caigudes de blocs rocosos, túnels, abocadors, grans desmunts, terraplens i drenatge del ...
Estudis relatius a construccions de nova planta, projectes d’excavació i modificacions de l’estat actual del ...
Mesurar els efectes sobre el medi ambient i preveure les adequacions del projecte i mesures preventives ...
Anàlisi i tractament de les contingències naturals desfavorables a les que estem exposats ...
Especificar qui, quan i quins procediments i recursos associats s’han d’aplicar a un projecte, procés o ...
Conèixer les carácterístiques d’un possible moviment i el grau d’activitat del terreny, si es mou, o bé resta estable ...
Estudis d’inundabilitat, erosió de marges, càlculs de cabals i de seccions hidràuliques, captacions d’aigües ...