Referències: Riscos naturals

Caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra la Vella

1. Com a conseqüència d'una caiguda de blocs rocosos, el Comú d'Andorra la Vella va encarregar un Pla Director enfront la caiguda de blocs rocosos a les empreses Euroconsult i Eurogeotecnica. Aquest Pla va dirigit a les administracions públiques amb competències relatives al tema de caigudes de blocs rocosos que es puguin produir en l'àmbit geogràfic comprès entre el Roc de Persoma i la partida de la Grella (límits amb la Parròquia de Sant Julià de Lòria i d' Escaldes-Engordany respectivament). L'objectiu general ha estat donar una eina de gestió i d'ordenació del territori a escala regional i, ja de forma més detallada, determinar les zones de vessant exposades a una major perillositat, establir una proposta de reducció del risc i regular d'una manera ordenada i racional l'execució de futures edificacions i la protecció d'edificis exposats.
La metodologia de treball consta de les següents parts:
a. Recopilació de dades sobre les caigudes de blocs històrics i testimonials.
b. Estudi d'indicadors de caiguda de blocs (geomorfològic i estructural).
c. Simulació mitjançant càlculs analític-numèrics del procés de caiguda de blocs rocosos, calculant trajectòria, energia, rebot i distància màxima de blocs caiguts.
d. Establiment d'un límit edificable-no edificable per tot el vessant de la Solana, així com una reserva de franges de terreny destinades a possibles proteccions.
e. Ús i gestió del sòl amb l'establiment d'una proposta de normativa per als edificis construïts i per les parcel·les a edificar.

2. Estudis de detall. Encarregats pel M.O.T. de Govern. Proteccions enfront de la caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra la Vella. Estudi de la vessant de:
- Zona Bon Repòs - Col·legi Janer - Abocador Comunal (octubre de 1998).
- Zona antic Centre Hospitalari - C / Gil Torres (desembre 1998).
- Zona C / Mestre Xavier Plana - C / Font del Puial (març 1999).
- Zona Roc de Persoma (abril 1999).
- Zona Tartera de la Pica (maig 2000).
- Zona cementiri - Roc de la Basera Mateu (octubre 2000).
- Zona Solà de Nadal (febrer 2001).
- Zona Roc de Sant Vicenç - Santa Coloma (juny 2001).
- Estudis de vessant per la caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra la Vella. Estudi del vessant: zona de Sant Ermengol - Pont Pla (març 2006).
- Estudi sobre la viabilitat d'ubicació de barreres intermèdies i possibles actuacions sobre el vessant de la Solana d'Andorra la Vella. Zona entre el Roc de Sant Vicenç i el Roc dels Corbs (juliol 1999).

3. Projecte de proteccions
S'han efectuat els projectes de proteccions de les 4 zones prioritàries establertes en el Pla Director:
- Carrer dels Barrers
- Roc de Persoma
- Carrer Gil Torres
- Zona Roc de Corbs

4. Inspecció i vigilància
Així mateix, es fa un seguiment periòdic mitjançant inspeccions en helicòpter de les zones més conflictives per observar la seva evolució i fer una revisió dels sistemes de protecció instal·lats. Forma part del Pla de Vigilància del Vessant de la Solana d'Andorra que es porta a terme des de l'any 1997 i que té una periodicitat anual. Els objectius principals són els següents:
a. Seguiment de l'inventari de punts del vessant rocós més probables de generar despreniments.
b. Inspecció dels punts de sortida de les caigudes de blocs rocosos que ha anat documentant el Pla de Vigilància.
c. Identificació de possibles noves caigudes de blocs.
d. Revisió de l'estat de les barreres intermèdies.
i. Revisió de l'estat dels sistemes de fixació del substrat rocós.
f. Proposta de noves actuacions.

5. També es realitza un inventari dels despreniments que es té coneixement, de manera que per a cada despreniment es determinen les seves característiques per comparar-les amb els models teòrics dels estudis previs.

6. Així mateix s'efectuen comunicacions i exposicions en congressos.
Galeria d'imatges

Documents annexos